TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

1. PRISMOS pirkėjų lojalumo programa (toliau – programa PRISMA BONUS) yra nuolatiniams pirkėjams skirta programa, suteikianti teisę gauti specialius pasiūlymus bei nuolaidas PRISMOS prekybos centruose ir kaupti PRISMOS pinigus PRISMOS pirkėjo kortelės sąskaitoje (toliau – kortelė PRISMA BONUS). Programos dalyviai gauna kortelę PRISMA BONUS – elektroninę kortelę, suteikiančią galimybę kaupti nuolaidas, naudotis ypatingais pasiūlymais ir stebėti pirkimų istoriją.

DALYVAVIMAS

2. Dalyvavimą programoje PRISMA BONUS reglamentuoja šios Taisyklės ir nuostatos.
3. Norėdamas įsigyti pagrindinę arba papildomą kortelę PRISMA BONUS, pirkėjas privalo PRISMOS klientų informacijos centro darbuotojui pateikti ne senesnį nei 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų kvitą, įrodantį, kad bet kuriame PRISMOS prekybos centre vieno apsipirkimo metu pirko prekių ne mažiau kaip už 25 eurus (į šią sumą neįtraukiamos atsiskaitymo sumos už prekes ir paslaugas, nurodytas šių Taisyklių ir nuostatų 12 punkte), arba sumokėti vienkartinį 7 eurų mokestį. Vienas pirkimo kvitas gali būti panaudotas tik vieną kartą vienai kortelei PRISMA BONUS įsigyti.
4. Pirkėjas turi užpildyti programos PRISMA BONUS dalyvio anketą, išspausdintą kitoje šio dokumento pusėje, ir paduoti ją PRISMOS klientų informacijos centro darbuotojui, o jis pirkėjui įteiks kortelę PRISMA BONUS. Kortelė patvirtina pirkėjo dalyvavimą programoje PRISMA BONUS.
5. Bet kuris 18 (aštuoniolikos) metų sulaukęs teisiškai veiksnus fizinis asmuo turi teisę tapti programos PRISMA BONUS dalyviu. Bent 14 (keturiolikos) metų sulaukęs, bet jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų asmuo gali dalyvauti programoje PRISMA BONUS, jeigu su tuo sutinka jo tėvai ar rūpintojai. Kiekvienas asmuo gali tapti programos PRISMA BONUS dalyviu tik vieną kartą. PRISMA turi teisę savo nuožiūra neleisti asmeniui dalyvauti programoje PRISMA BONUS, nepateikdama jokio žodinio ar rašytinio paaiškinimo.
6. Kortelė PRISMA BONUS yra asmeninė ir neperleidžiama. Parduotuvės kasininkas turi teisę nepriimti kortelės PRISMA BONUS, jei akivaizdžiai mato, kad ji priklauso kitam asmeniui. Jeigu kortelė PRISMA BONUS nenaudojama metus ar ilgiau, ji užblokuojama.
7. Programos PRISMA BONUS dalyvis sutinka, kad gali būti išduotos papildomos kortelės jo šeimos nariams. Su pagrindiniu programos PRISMA BONUS dalyviu gali būti susietos ne daugiau kaip dvi papildomos kortelės. Prašymą išduoti papildomą kortelę turi pasirašyti šeimos narys (papildomos kortelės turėtojas).
8. Jeigu kortelė PRISMA BONUS pametama arba sugadinama, jos savininkas privalo užpildyti anketą PRISMOS klientų informacijos centre, kad pamesta kortelė PRISMA BONUS būtų užblokuota. Naują kortelę PRISMA BONUS galima gauti sumokėjus vienkartinį 4 eurų mokestį arba PRISMOS prekybos centre vieno apsipirkimo metu nusipirkus prekių ne mažiau kaip už 25 eurus (išskyrus atsiskaitymą už šių Taisyklių ir nuostatų 12 punkte numatytas prekes bei paslaugas) ir tai įrodantį kvitą pateikus PRISMOS informacijos centre. Programos PRISMA BONUS dalyvio sukaupti PRISMOS pinigai bus automatiškai perkelti į naująją kortelę.

PRISMOS PINIGŲ KAUPIMAS

9. Pirkdamas PRISMOS prekybos centre ir kasoje pateikdamas kortelę PRISMA BONUS, programos PRISMA BONUS dalyvis kaupia PRISMOS pinigus, kurie apskaičiuojami kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigoje, sudedant visų pirkinių sumas ir vadovaujantis toliau pateikta lentele.

Per mėnesį PRISMOJE apsipirkote už: Kito mėnesio 3-ią dieną į jūsų sąskaitą bus pervesta tokia nuolaida PRISMOS pinigais:
1–59,99 € 1 %
60–89,99 € 2 %
90–119,99 € 3 %
120–149,99 € 4 %
150 € ir daugiau 5 %

 

10. PRISMOS pinigai kaupiami 1 (vieną) kalendorinį mėnesį. Už praėjusį mėnesį įsigytas prekes sukauptų PRISMOS pinigų suma apskaičiuojama ir perkeliama į programos PRISMA BONUS dalyvio kortelę kito mėnesio trečią dieną. Programos PRISMA BONUS dalyvis gali pradėti naudoti praėjusį mėnesį sukauptus PRISMOS pinigus nuo trečios kito mėnesio dienos. Kortelė PRISMA BONUS, kaip atsiskaitymo už pirkinius priemonė, gali būti naudojama tik tuomet, kai programos PRISMA BONUS dalyvis nori padengti 99 proc. pirkinių vertės arba panaudoti visus sukauptus PRISMOS pinigus, bet tik tuo atveju, kai pirkinių vertė yra didesnė už sukauptų PRISMOS pinigų sumą. Programos PRISMA BONUS dalyvis negali pasirinkti, kokią pirkinių vertės dalį padengti sukauptais PRISMOS pinigais.
11. Programos PRISMA BONUS dalyvis, norėdamas panaudoti sukauptus PRISMOS pinigus, apie tai turi informuoti PRISMOS kasininką prieš atsiskaitydamas (išskyrus atsiskaitymą už šių Taisyklių ir nuostatų 12 punkte numatytas prekes bei paslaugas), jeigu pirkinių vertė siekia 1 eurą ar daugiau.
12. PRISMOS pinigai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti už tabako gaminius, trečiųjų šalių teikiamas paslaugas (išankstinių mokėjimo kortelių papildymą, sąskaitų apmokėjimą, superkamą ir (ar) keičiamą tarą ir t. t.). PRISMOS pinigai nėra kaupiami įsigyjant PRISMOS dovanų korteles.
13. Kai už pirkinius atsiskaitoma panaudojant PRISMOS dovanų kortelę, PRISMOS pinigai yra kaupiami, vadovaujantis 9 punkte aprašyta tvarka.
14. PRISMOS pinigai galioja 1 (vienus) metus nuo pervedimo į programos PRISMA BONUS dalyvio kortelės PRISMA BONUS sąskaitą dienos. Papildomos kortelės turėtojo sukaupti PRISMOS pinigai yra pridedami prie pagrindinio dalyvio sukauptų PRISMOS pinigų. Sukauptus PRISMOS pinigus gali panaudoti tik pagrindinis programos dalyvis.
15. PRISMOS pinigai negali būti pervesti ar perduoti kitiems asmenims ir nėra keičiami į pinigus.
16. Praėjusį mėnesį sukauptų PRISMOS pinigų sumą programos PRISMA BONUS dalyvis nuo trečios kito mėnesio dienos gali pasitikrinti pirkimo kvite ir tinklalapyje www.prisma.lt, pateikęs asmeninę programos PRISMA BONUS dalyvio informaciją. Papildomoje kortelėje sukauptą PRISMOS pinigų sumą galima peržiūrėti tik pagrindinio programos dalyvio paskyroje. Prisijungę prie www.prisma.lt programos PRISMA BONUS dalyvio paskyros, matysite tos pačios dienos pirkimo informaciją. Pirkimo kvite visada matysite iki praėjusios dienos sukauptus pinigus.
17. Prekių grąžinimas, jeigu prekės gali būti grąžinamos teisės aktų nustatyta tvarka. Klientui, pateikusiam tos pačios dienos pirkimo kvitą, grąžinami grynieji pinigai už prekę ir jai įsigyti panaudoti PRISMOS pinigai. Jei prekė grąžinama vėliau (ne tą pačią dieną, kai buvo įsigyta), pirkėjui grąžinami tik grynieji pinigai už prekę, o pirkiniui įsigyti panaudoti PRISMOS pinigai negrąžinami.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

18. Programos PRISMA BONUS dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi sutikime tvarkyti asmens duomenis nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

WWW.PRISMA.LT PASLAUGOS

19. PRISMA teikiamos paslaugos nurodytos interneto svetainėje www.prisma.lt.
20. Visos tinklalapio www.prisma.lt (įskaitant visas jame pateiktas ar naudojamas kompiuterių programas, duomenų bazes, turinio elementus ir bet kokias kitas dalis) autorinės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės priklauso PRISMA. Be PRISMA išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklalapį ar jo dalį bet kokia forma ar bet kokiu būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, modifikuoti ar kitaip perdirbti bei kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu, išskyrus naudoti su programa PRISMA BONUS ir (ar) PRISMA teikiamoms paslaugoms. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės PRISMOS teisės į šį tinklalapį ar kurie pažeidžia reklamą, sąžiningą konkurenciją, diskriminacijos draudimus, autorių teises ar kitas intelektinės nuosavybės teises, neturtines
teises reglamentuojančius ir kitus teisės aktus.

KITOS SĄLYGOS

21. Dalyvaudamas programoje PRISMA BONUS, pirkėjas sutinka su jos sąlygomis. Programos PRISMA BONUS paslaugos skirtos naudoti asmeniniais nekomerciniais tikslais. Jomis turi būti naudojamasi laikantis jų sąlygų. Programa PRISMA BONUS siejama su konkrečiu pirkėju ir tretiesiems asmenims neturi būti suteikiama teisė naudotis jo paskyra.
22. Pasikeitus programos PRISMA BONUS dalyvio duomenims, jis turi per protingą terminą atnaujinti duomenis interneto svetainėje www.prisma.lt arba pateikęs atitinkamą prašymą PRISMAI taip, kad būtų galima nustatyti prašymą teikiančio dalyvio tapatybę.
23. Tam, kad PRISMA galėtų išspręsti galimus ginčus ateityje, pirkėjas visada turi turėti pirkimo kvitus.
24. Pamiršęs savo internetinės paskyros slaptažodį, programos PRISMA BONUS dalyvis gali pateikti prašymą dėl naujo slaptažodžio atsiuntimo į jo elektroninį paštą interneto svetainėje www.prisma.lt.
25. Dalyvis gali nutraukti dalyvavimą programoje PRISMA BONUS, pateikęs prašymą PRISMAI taip, kad būtų galima nustatyti prašymą teikiančio dalyvio tapatybę. Jei pagrindinis dalyvis nutraukia dalyvavimą programoje PRISMA BONUS, taip pat ištrinamos visos papildomų dalyvių paskyros, susijusios su pagrindiniu dalyviu. Papildomas dalyvis gali nutraukti pinigų, kaupiamų kartu su pagrindiniu programos PRISMA BONUS dalyviu kaupimą pateikęs atitinkamą prašymą PRISMAI taip, kad būtų galima nustatyti prašymą teikiančio dalyvio tapatybę. Nutraukus dalyvavimą programoje PRISMA BONUS, visa sukaupta PRISMOS pinigų suma bus panaikinta.
26. PRISMA turi teisę vienašališkai nutraukti programą PRISMA BONUS, apie tai informuodama ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinį mėnesį interneto svetainėje www.prisma.lt arba išsiųsdama pranešimą programos dalyviui vienu iš jo nurodytų rekvizitų, kuriuos dalyvis yra pateikęs PRISMAI. Tokiu atveju sukaupti pinigai gali būti panaudojami iki programos PRISMA BONUS nutraukimo dienos.
27. PRISMA turi teisę vienašališkai keisti programos PRISMA BONUS taisykles ir (ar) www.prisma.lt teikiamas paslaugas, apie tai informuodama ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) kalendorinį mėnesį interneto svetainėje www.prisma.lt arba išsiųsdama pranešimą dalyviui vienu iš jo nurodytų rekvizitų, kuriuos dalyvis yra pateikęs PRISMAI.
28. PRISMAI galima pateikti paklausimus dėl naudojimosi konkrečiomis paslaugomis toliau nurodytais kontaktais.

UAB „Prisma LT“
El. paštas prismabonus@prisma.lt
Korespondencijos adresas: Viršuliškių skg. 28, LT-05131 Vilnius, Lietuva